Allmänna användarvillkor för Köket.se

Webbplatsen köket.se (”Tjänsten”) ägs och tillhandahålls av TV4 AB (org nr 556242-7152), (”TV4”). Genom att använda Tjänsten och/eller skapa ett användarkonto i Tjänsten (”Köket-konto”) bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten (”Användarvillkor”).

I Tjänsten erbjuds andra tjänster, t.ex. Kökets box och Kökets kurser. Sådana tjänster har egna särskilda villkor som du godkänner i samband med att du beställer en prenumeration, kurs eller liknande. Vid konflikt mellan sådana särskilda villkor och dessa användarvillkor ska de särskilda villkoren äga företräde. 

TV4 har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Sådan ändring kommuniceras genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras på webbplatsen. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa Användarvillkor.

Dessa Användarvillkor gäller även för mobila webbplatser samt appar som TV4 tillhandahåller för IOS och Android, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor i sådan specifik tjänst. 

1.             Upphovsrättsligt skyddat material

Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) hela eller delar av Tjänsten till allmänheten, kopiera hela eller delar av materialet eller på annat sätt använda Tjänsten för kommersiellt bruk. Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering. Sammanfattningsvis är det förbjudet att utan samtycke från TV4 göra hela eller delar av Tjänsten tillgänglig för allmänheten, oavsett på vilket sätt ett sådant tillgängliggörande sker.

TV4:s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

Kopiering för privat bruk får ske i enlighet med tillämplig lag.

Du får endast använda Tjänsten för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. För det fall du skapar ett Köket-konto ansvarar du för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv. Du har även en skyldighet att se till att ingen annan utnyttjar dina inloggningsuppgifter och du ska säkerställa att inloggningsuppgifterna skyddas från otillbörlig användning.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt brott mot Användarvillkoren och medföra rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr och/eller kontokort från fortsatt användning av Tjänsten.

2.             Användargenererat Innehåll

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsten vilket innebär att merparten av innehållet som återfinns i Tjänsten omfattas av detta ansvar. En del av det innehåll som finns i Tjänsten kommer dock från våra användare, så kallat Användargenererat Innehåll – t.ex. kommentarer som användare själva lagt upp/publicerat. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är skyldig att i efterhand granska och ta bort sådant Användargenererat Innehåll som är i strid med lag, detta i enlighet med den s.k. BBS lagen (Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort Användargenererat Innehåll som TV4 bedömer som olämpligt eller opassande. 

I syfte att tydliggöra för dig som användare vad som är skapat av TV4 och vad som är Användargenererat Innehåll så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout. Om det t.ex. går att kommentera material som publicerats i Tjänsten kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga innehållet.

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material (fotografier, texter, etc.) som du kan komma att skicka in till TV4 eller själv gör tillgängligt inom ramen för Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge TV4 en rätt (licens) att använda materialet i Tjänsten och i vår verksamhet utan begränsning i tid. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du genom egen försorg tillgängliggör i Tjänsten är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av Användargenererat Innehåll i Tjänsten medför skada för TV4. 

3.             Personuppgifter och cookies

När du använder Tjänsten utan att skapa ett Köket-konto behandlar vi dina personuppgifter om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Om du inte registrerar dig för nyhetsbrevet samlar vi in viss information via cookies. För mer information om vilken information vi samlar in via cookies, se vår cookiepolicy. Om du skapar ett Köket-konto kommer du att lämna vissa ytterligare uppgifter såsom namn och e-mailadress. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Personuppgiftspolicy.

4.             Ansvar

TV4 ansvarar inte för att det material som tillgängliggörs via Tjänsten är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i material ersätts inte. TV4 kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsten.

TV4 ansvarar inte för fel eller störningar i uppkopplingen/kommunikationen av Tjänsten.

5.             I Tjänsten kan förekomma länkar till andra webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

6.             Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa Användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.