INTEGRITETSPOLICY TV4 AB

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

VILKA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER OMFATTAS?

Denna integritetspolicy omfattar de webbplatser som ägs och/ellerkontrolleras av TV4 AB (bl.a.

www.tv4.se

,

www.tv4play.se

och

www.köket.se

) liksom all användning av TV4 Plays syndikerade videospelareoavsett från vilken webbplats sådan användning sker. För enkelhetsskull kallas samtliga dessa tjänster i det följande för för”webbtjänster” eller ”webbtjänsterna”.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av TV4 kan det finnassärskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Vi informerardig då i samband med tillhandahållandet av tjänsten och/ellerprodukten, t.ex. i användarvillkor eller kundavtal. Vid konfliktmellan denna integritetspolicy och sådana särskilda villkor ska desärskilda villkoren äga företräde.

VILKA UPPGIFTER OMFATTAS AV DENNA POLICY?

Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder vårawebbtjänster eller registrerar abonnemang faller under två olikakategorier:

1) Personlig information

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysiskperson. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer ochpersonnummer. Den här typen av information kan samlas in när duregistrerar ett konto, köper ett abonnemang, deltar i tävlingareller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;

2) Icke-personlig information

Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som TV4behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra dinanvändarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa diganpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in viat.ex. cookies.

HUR BEHANDLAR TV4 UPPGIFTERNA?

Uppgifterna – såväl personlig som icke-personlig information - somTV4 samlar in enligt ovan kan komma att användas föradministration, information och marknadsföring av TV4:s egnaprodukter, tjänster och redaktionella sammanställningar.Uppgifterna kan även komma att lagras och användas inom Bonnierkoncernen för digitala tjänster, marknadsföring, samt förstatistik- och analysändamål.

Såväl TV4 som andra bolag inom Bonnier koncernen kan komma attanvända uppgifterna för att anpassa innehåll, tjänster ochannonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster.Marknadsföring kan ske via post, telefon, eller på annat sätt(e-post och sms används endast i befintlig relation eller eftersamtycke)

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genomanvändningen av cookies, används för att inhämta information om hurvåra besökare använder våra webbtjänster vilket i sin tur hjälpeross att beräkna och rapportera användarantal och trafik, samlastatistik om annonsvisningar, styra annonser och personaliseratinnehåll samt utveckla och förbättra våra webbtjänster. Vi använderstatistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik ochtrafikleverantörer. Sådan information kan inkludera uppgifter omoperativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilketinnehåll på våra webbtjänster besökaren konsumerat.

För mer information om hur vi använder kunduppgifter inom Bonnierkoncernen, se

www.kunddata.bonnier.se

. Ditt samtycke omfattar även denna användning.

INSAMLING AV UPPGIFTER VIA COOKIES?

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och kan äventa bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämrafunktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookiespå

www.minacookies.se

. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering iwebbläsaren, läs mer om detta på

www.youronlinechoices.com

.

För mer information om vår användning av cookies och hur du hindrardin webbläsare från att acceptera cookies,

se info här.KAN UPPGIFTERNA ÖVERFÖRAS TILL TREDJE PART ELLER ANNAT LAND?

Såväl personlig som icke-personlig information kan komma attöverföras till andra bolag inom Bonnier koncernen,underleverantörer och samarbetspartners för sådan behandling som dusamtyckt till genom dessa villkor.

TV4 överför i regel inte personuppgifter till något land utanförEU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör (t.ex. leverantörersom tillhandahåller drift och hosting av IT system)i ett landutanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig.För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifteringår TV4 avtal med sådana underleverantörer som regleraröverföringen av personuppgifter och underleverantörernas hanteringav personuppgifterna. TV4 fortsätter att vara ansvarig föruppgifterna och underleverantören får enbart behandla uppgifterna ienlighet med avtal och instruktioner.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs medstöd av lag eller myndighetsbeslut.

HUR BEGÄR JAG REGISTERUTDRAG, ÅTERKALLAR SAMTYCKE ETC?

Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år,skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlasav TV4. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellafelaktiga eller ändrade uppgifter och kan motsätta dig behandlingav personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifternaspärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan görasgenom kontakt med vår kundtjänst.

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn ochpersonnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas.Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress föratt säkerställa att informationen hamnar rätt.

Personuppgiftsansvarig är TV4 AB, org nr 556242-7152,Tegeluddsvägen 3-5, 115 79 Stockholm. Märk kuvertet med”Registerutdrag”.

© TV4 AB